Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Tehind d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4,  (u daljnjem tekstu: Tehind d.o.o.), kao voditelj obrade osobnih podataka izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.
Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na jasan i transparentan način te želimo upoznati s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Tehind d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.
Za obradu osobnih podataka odgovoran je Tehind d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, 10000 Zagreb / OIB: , e-mail: tehind@tehind.hr

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Tehind d.o.o. prikuplja osnovne podatke na sljedeće načine:
1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu Tehind d.o.o. kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Tehind d.o.o. sljedeće podatke koji su istome potrebni.
a) ime i prezime ili naziv tvrtke ili pravne osobe;
b) adresa;
f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
2. Iz drugih izvora odnosno od naših partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
3. Automatski posjetom našoj mrežnoj (web) stranici i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Tehind d.o.o.. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web-stranicu Tehind d.o.o. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.
Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:
a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija; Tehind d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.
U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
Osobne podatke Tehind d.o.o. prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.
Tehind d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika isključivo u svrhu stupanja u kontakt s korisnikom te za slanje informativnih obavijesti o uslugama Tehind d.o.o. i ni za koje druge svrhe.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje informativnih obavijesti o uslugama Tehind d.o.o. ako je korisnik dao privolu za takvu obradu.
Tehind d.o.o. može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje obavijesti o svim relevantnim informacija iz domene rada Tehind d.o.o., koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Tehind d.o.o., osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Tehind d.o.o. koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja informacija koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Tehind d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) od 6 mjeseci. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Tehind d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Tehind d.o.o. i/ili privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi

Prava korisnika

1. Pravo na pristup osobnim podacima
Tehind d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
2. Pravo na ispravak netočnih podataka
Tehind d.o.o. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.
3. Pravo na brisanje osobnih podataka
Tehind d.o.o. će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
4. Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka Tehind d.o.o. će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada Tehind d.o.o. više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Tehind d.o.o..
5. Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Tehind d.o.o. će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika, Tehind d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Tehind d.o.o. prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika ;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Tehind d.o.o.;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Tehind d.o.o. na prikupljanje pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Tehind d d.o.o. korisnici se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
Tehind d d.o.o. , Vladimira Varićaka 4, 10000 Zagreb / OIB: , e-mail:tehind@tehind.hr

Kome se obratiti

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Tehind d.o.o. prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika ;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Tehind d.o.o.;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Tehind d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice https://www.tehind.hr radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, 27.6.2024.

Traži

Novosti

Kategorija